Kategoriarkiv: Barns våld (inklusive dödligt våld)

Polismästarens ”skrämmande ögonöppnare” om våldet bland barn 0-14 år

Det kraftigt ökande våldet bland barn i åldrarna 0-14 år uppmärksammades häromdan i en artikel med polismästare Carin Götblad (Polisen.se, 11 juli 2022*):

”Alla goda krafter krävs för att vända utvecklingen. […] Antalet anmälda våldsbrott i Sverige med misstänkt gärningsperson under 15 år låg 2021 på 9367.
Mellan 2015-2019 så skedde det en ökning med 40 procent men under pandemin har den planats ut något.”

Denna typ av statistik hålls dold* i Sveriges officiella kriminalstatistik sedan hösten 2014 då vänsterregeringen tillträdde, så det är bra att den skenande våldsutvecklingen synliggörs på andra sätt.

Våldet bland barn 0-14 år har visserligen skenat ända sedan 1980-talet fram till nutid, men att Götblad begränsar sig till åren 2015-2021 är i alla fall bättre än att hålla tyst.

Götblad har även tidigare år talat om våldet bland barn, citat från 9 juli 2021, polisen.se*:

”Att antalet anmälda våldsbrott där gärningsmannen är under 15 år, och alltså inte straffmyndig, hade gått upp med 40 procent under fem år fram till 2020 blev en skrämmande ögonöppnare även för mig.

Om man som Götblad tycker att de senaste sex årens FYRTIOprocentiga våldsökning är en ”skrämmande ögonöppnare”, så blir det knappast mindre skrämmande med de senaste fyra decenniernas TVÅTUSENprocentiga ökning av misshandel mellan barn 0-14 år.

Mer från Carin Götblad, den 10 augusti 2020 (polisen.se*):

”Barnen som utsätts är mycket rädda och får ofta ta emot hot efter händelsen vilket kan leda till att varken målsägarna eller föräldrar vågar anmäla eller medverka i utredningar.

”– Vi har väldigt många barn som berättat att de farit oerhört illa i samband med våldsbrott, till exempel personrån, misshandel, olaga hot och trakasserier. Om det här skulle ske mot oss vuxna på väg till eller från arbetet skulle det vara helt oacceptabelt, så varför agerar vi inte så när det gäller unga? säger Carin Götblad.”

Götblads statistik gäller ”anmälda” våldsbrott, som polisen uppenbarligen också har utrett eftersom det uppges finnas misstänkt gärningsperson. Enligt Götblad finns det även många såna våldsbrott som inte är anmälda (ett ”stort” mörkertal), därför att varken offren eller föräldrarna vågar polisanmäla på grund av hot.

”Våldsbrott” omfattar flera olika brottstyper. Exempelvis misshandel, personrån, våldtäkt, mord/dråp, mordförsök, våld mot tjänsteman m.m. Den överlägset största våldsbrottstypen (flest antal brott) gällande barn 0-14 år är misshandel.

Om man vill vidga sitt perspektiv längre tillbaka än till år 2015, så kan Götblads uppgifter kompletteras med statistik från Brå* för åren 1995-2013. (Samt första halvåret 2014, därefter redovisar Brå inte längre statistik med gärningsperson 0-14 år).

Antalet våldsbrott med gärningspersoner 0-14 år, kan för några år i perioden 1995 till 2021 se ut ungefär så här:

År 2021: 9367 (enligt Götblad).
År 2015: 6700 (enligt Götblads procentangivelse).
År 2010: 3928 (enligt Brå).
År 1995: 1550 (enligt Brå).

För åren 1995 till 2021 är ökningen* ca 500 procent. (410 % per capita).

Denna statistik hos Brå är inte helt lätt att få fram, dels därför att den ligger i massa Excelfiler, och dels därför att våldsbrott omfattar flera brottstyper. Och det är oklart hur urvalet gjorts för Götblads statistik. Det som tagits fram ovan ur statistiken från Brå omfattar nämnda våldsbrottstyper samt några till så det är troligen hyfsade siffror för åren 1995 och 2010.

I Sverige år 2021 begicks alltså 9367 våldsbrott med gärningspersoner yngre än femton år, enligt Götblad. I genomsnitt 25 våldsbrott per dag.

Endast några enstaka av alla såna våldsbrott kommer till allmänhetens kännedom. Det nyliga mordförsöket mot en 9-årig flicka i Skellefteå, med gärningsperson 13 år*, är ett av undantagen. De flesta misshandelsbrott, mordförsök osv. med gärningsperson 0-14 år rapporteras inte i massmedia.

För att lösa ett problem måste man först vara medveten om att problemet existerar. Håller man tyst om det omfattande våldet bland barn, så tror folk att allt är bra och ingen gör nåt. Götblad tycks åtminstone försöka.Mera:
– ”OKÄNDA mord som begicks av barn 0-14 år, i Sverige”.
– ”Våldet mellan barn 0-14 år mörkas, har ökat flera tusen procent” (gäller misshandel).
– ”Gärningspersoner 0-14 år: mord och mordförsök 1995-2013”.
– ”Lista: Barn som dödar”.
* Statistiken hålls dold:
Gärningspersoner 0-14 år: mord och mordförsök 1995-2013”.
Våldet mellan barn 0-14 år mörkas, har ökat flera tusen procent”.

* Brå: Brottsförebyggande rådet, ansvarar för Sveriges officiella kriminalstatistik, på uppdrag av regeringen.

* Mordförsöket på 9-åriga flickan i Skellefteå i juli 2022:
den 10 augusti 2022 framkom att den 13-åriga pojken (gärningspersonen) är minst femton år. Föräldrarna och pojken hade uppgett fel ålder när de kom till Sverige för några år sedan.

* Uttryck som ”0-14 år” o.dyl. används i statistiken. Det kanske bör förtydligas att merparten brott i den åldersgruppen begås av 12-14-åringar. Omkring 15 procent är yngre än tolv år. Det finns exempel på brottsmisstänkta i femårsåldern. (Dessa uppgifter gäller år 2012, källa Brå).
I Götblads material uppges yngsta gärningspersonen vara sju år.

Barn yngre än 15 år är inte straffmyndiga eller straffbara. När en sån polisutredning är klar avslutas den och ärendet övergår till sociala myndigheter, allt under stor sekretess (allra oftast får allmänheten aldrig reda på att brottet har inträffat). I sällsynta fall väcks bevistalan, för att avgöra skuldfrågan i domstol, men nåt straff utdöms inte.

* Ökningen ca 500 % åren 1995-2021 blir 410 % per capita.

* Artiklarna med Carin Götblad:
polisen.se/aktuellt/nyheter/2022/juli/alla-goda-krafter-kravs-for-att-vanda-utvecklingen/(11 juli 2022).
polisen.se/aktuellt/nyheter/2021/juli/kraftsamling-mot-kriminella-barn-och-unga/(09 juli 2021).
polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/augusti/valdsbrott-bland-barn-har-okat/ (10 augusti 2020).

Bild överst avBob_Dmytochgeralt(montage).

OKÄNDA mord som begicks av barn 0-14 år, i Sverige

Här är några fall i Sverige med mord som begicks av barn i åldrarna 0-14 år, och som inte tycks ha kommit till allmänhetens kännedom, som inte har rapporterats i massmedia*.

Med ”mord” avses här dödligt våld som mord, dråp eller misshandel med dödlig utgång, och där det finns en misstänkt gärningsperson yngre än femton år, enligt statistik från Brå*.

Följande mord i statistiken har INTE rapporterats i media*:

År 2009:
ett barn i åldern 0-14 år dödade en flicka eller kvinna.

År 2010:
ett barn i åldern 0-14 år dödade en flicka eller kvinna.

År 2012:
ett barn i åldern 0-14 år dödade en flicka eller kvinna.

År 2013:
ett barn i åldern 0-14 år dödade en pojke eller man.

Anm: offrens ålder anges inte i statistiken, endast kön. I inget av fallen användes skjutvapen, enligt statistiken.

Följande mord HAR rapporterats i media:

År 2011:
ett barn i åldern 0-14 år dödade en pojke eller man.

Detta var sannolikt den 10-årige pojke som ströp 4-årige Texas Linderot till döds med ett hopprep, i Ljungby, oktober 2011.OBS denna typ av statistik hos Brå sträcker sig endast fram till första hälften av år 2014. Därefter och fram till nutid framgår inte uppgifter om gärningsperson 0-14 år.
* Statistikuppgifterna om ovanstående mord kommer från den officiella kriminalstatistiken, som tillhandahålls i form av Excelfiler som kan hämtas från Brå:s webbplats.

* Uttrycken ”okända” och ”mord som inte beskrivits i massmedia” innebär att mer information om de morden inte har hittats i massmedia från den tiden. Med andra ord, reservation görs för att hittillsvarande eftersökningar kan varit otillräckliga. Inlägget kan komma att ändras om nya uppgifter framkommer.

* Med ”mord” avses här dödligt våld som har rubricerats som mord, dråp eller misshandel med dödlig utgång.


Samtliga ovan beskrivna mord hade i sina respektive polisutredningar en misstänkt gärningsperson som var yngre än femton år (dvs inte straffmyndig, som inte kan lagföras) då polisutredningen lades ner med beslutet ”Misstänkt yngre än 15 år”.

I Brå:s statistik för åren 2000-2013 är beslutstypen ”Misstänkt yngre än 15 år” placerad i kategori ”Misstänkt person finns ej”, men det syftar på att personen inte är lagförd / åtalad för mordet. (Och egentligen att personen i fortsättningen därmed inte ska betraktas som misstänkt).
Här kan dock tilläggas att i Brå:s statistik för åren 2014-2020 är beslutstypen ”Misstänkt yngre än 15 år” placerad i kategori ”Brott med misstänkt person” (dvs de var misstänkta då polisutredningen lades ner). MEN, i den statistiken är beslutstypen ”Misstänkt yngre än 15 år” inte längre synlig, den har bakats in i beslutstypen ”Övrigt” i kategorin brott med misstänkt person.
I Brå:s statistik för 2021 har upplägget ändrats återigen, men det går vi inte närmare in på här.

Bilden överst frånSarahRichterArt”.

Gärningspersoner 0-14 år: mord och mordförsök 1995-2013

Vi fortsätter syna Sveriges misshandlade officiella kriminalstatistik rörande våld bland barn. Denna gång där barn 0-14 år begått mord och mordförsök.

Statistiken för våld mellan barn åren 2014 till nutid är inte åtkomlig hos Brå*, den är dold, avhuggen, stympad, amputerad, fimpad (se diagram ovan med mord och mordförsök).

I ett tidigare inlägg framgår att antalet fall av MISSHANDEL mellan barn har ökat med över tvåtusen procent från 1980-talet fram till för cirka tio år sedan (diagram till höger). Det handlar om tusentals misshandelsfall per år.
Även där fimpades statistiken efter år 2013, liksom för statistiken över mord och mordförsök.

En del av den kraftiga ökningen misshandel mellan barn kan bero på att fler anmäler brott. Men när det gäller mord, dråp och dödlig misshandel kan vi vara hyfsat säkra på att fallen åren 2009-2013 (översta diagrammet) inte beror på ökad anmälningsbenägenhet.

Mord och mordförsök begångna av barn 0-14 år förekommer förstås i mycket mindre omfattning än misshandel mellan barn. För åren 1995 till 2013 finns det 28 fall med försök till mord eller dråp, i den officiella kriminalstatistiken. (Under första halvåret 2014 förekom även 1 sådant fall, det visas inte diagrammen på denna sida).

Samt 5 fall med mord, dråp och dödlig misshandel. (Fram till år 2018 var det 7 fall*).
Samtliga de fem mordfallen inträffade åren 2009 till 2013, och strax därefter fimpade Brå den typen av statistik:

I diagrammet ovan och överst visas antalet uppklarade mord, dråp och misshandel med dödlig utgång, samt försök till mord eller dråp, där gärningspersonen är 0-14 år. I Sverige, åren 1995 till 2013. Källa* Brå.
De två röda prickarna vid år 2001 och 1998 är mord där åklagare tjugo år senare avförde de misstänkta gärningspersonerna från polisutredningen efter massiva mediekampanjer (se sidfot).

Korrigering: under första halvåret 2014 förekom även ett fall av försök till mord eller dråp med gärningsperson 0-14 år, det framgår inte i diagrammen ovan.


För den nyfikne uppstår frågan vilka är de fem mordfallen 2009 till 2013? Vilka fem personer var det som åren 2009 till 2013 dödades av barn yngre än 15 år?

Mordet år 2011 var troligen i Ljungby där en 10-årig pojke ströp 4-årige Texas Linderot med ett hopprep.

I mordfallen år 2009, 2010 och 2012 var offret en kvinna eller flicka, och år 2013 var offret en man eller pojke. Samtliga de morden skedde UTAN användning av skjutvapen. (Det framgår i Brå:s statistik).

De flesta av de nämnda morden och de 28 mordförsöken har troligen inte publicerats i media och aldrig kommit till allmänhetens kännedom.


För de 28 fallen av försök till mord eller dråp (med gärningspersoner 0-14 år) finns följande ytterligare information (från Brå:s statistik):

 • 1995: 1 fall, utan användning av skjutvapen.
 • 1996: 5 fall, varav fyra utan användning av skjutvapen, och ett fall med användning av skjutvapen.
 • 1997: 2 fall, utan användning av skjutvapen.
 • 1998: 3 fall, utan användning av skjutvapen.
 • 1999: 1 fall, utan användning av skjutvapen.
 • 2000: 0 fall. (KÄNT STATISTIKFEL).
  2001: 0 fall.
  2002: 0 fall.
 • 2003: 2 fall, mot man/pojke, varav ett utan och ett med användning av skjutvapen.
 • 2004: 1 fall, mot kvinna/flicka, utan användning av skjutvapen.
 • 2005: 1 fall, mot kvinna/flicka, utan användning av skjutvapen.
 • 2006: 1 fall, mot man/pojke, utan användning av skjutvapen.
 • 2007: 0 fall.
 • 2008: 3 fall, varav två mot man/pojke utan användning av skjutvapen. Och ett fall mot kvinna/flicka MED användning av skjutvapen.
 • 2009: 4 fall, varav ett mot kvinna/flicka utan användning av skjutvapen. Och tre mot man/pojke, varav två fall utan användning av skjutvapen och ett MED användning av skjutvapen.
 • 2010: 0 fall.
 • 2011: 2 fall, mot man/pojke, utan användning av skjutvapen.
 • 2012: 1 fall, mot man/pojke, utan användning av skjutvapen.
 • 2013: 1 fall, mot man/pojke, utan användning av skjutvapen.
 • 2014, första halvåret: 1 fall, mot man/pojke, utan användning av skjutvapen.

Anm: Fr.o.m. år 2001 redovisar Brå även om offret var man eller kvinna. (Med man/kvinna avses även personer under 18 år, dvs barn (enligt FN:s definition).
Fr.o.m. andra halvåret år 2014 redovisar Brå inte beslutstypen ”Gärningsperson yngre än 15 år”.Mera:
– ”Våldet mellan barn 0-14 år mörkas, har ökat flera tusen procent”. (Gäller misshandel mellan barn, INTE mord, mordförsök och dödlig misshandel).
– ”Lista: Barn som dödar”.
* Brå: Brottsförebyggande rådet, ansvarar för Sveriges officiella kriminalstatistik, på uppdrag av regeringen.

* Källa/underlag till statistiken och diagrammen ovan består av Excelfiler hos Brå, det beskrivs närmare i ett tidigare inlägg (under rubriken ”Om källorna”).

* Angående de två röda prickarna i diagrammet, och att det i perioden 1995–2018 var 7 mordfall (där det finns misstänkt gärningsperson) som sedan minskade till 5 mordfall.
De två röda prickarna är mord/dråp/dödlig misshandel där gärningspersonerna (0-14 år) cirka tjugo år senare avfördes som misstänkta.

– År 2001: saxmordfallet, den misstänkte avfördes år 2019.
– År 1998: kevinfallet, de misstänkta avfördes år 2018.

Lille Kevin knivdödade sin egen mamma (i självförsvar)

Se upp för barnsmockan, den hänger i luften. Här är två solskenshistorier med barn som använde fysiskt våld med stor framgång.

Det är ”solskenshistorier” i betydelsen att det slutade lyckosamt, dvs med livet i behåll, för de små tvåbeningarna, och mindre lyckosamt för de stora som var dumma mot de små.

Det handlar om:
– En sjuåring som knivade ihjäl mamma när hon försökte kväva och strypa honom.
– Och en sexåring som sparkade en pedofil på smalbenet så att han blev jätterädd och sprang därifrån.

Lille Kevin, 7 år, som knivdödade sin mamma

Den 19 januari 1997 rapporterade Göteborgstidningen följande om Kevin i Paris:

”7-åring dödade sin mamma i självförsvar.

– Mamma försökte döda mig. Jag ville inte dö.
Så förklarar sjuårige Kevin varför han knivdödade sin mor.

Polisen är övertygad om att Kevin talar sanning. De kraftiga strypmärkena på hans hals är beviset. […]”

Kevin berättade för polisen att han vaknat av att mamman försökte kväva honom med en kudde. Kevin lyckades slingra sig undan och fly, men mamman hann ikapp honom i köket där hon tog ett rejält strypgrepp runt hans hals.

Kevin skar henne då i ansiktet med en kniv, och när hon inte släppte taget lyckades han få tag i en annan kniv och stack henne i bröstet så att hon segnade ner och dog.

Skälet till mammans mordförsök är okänt, förutom att hon varit deprimerad sedan en tid tillbaka.
Det finns förstås helt andra möjliga motiv, t.ex. att lille Kevin varje dag i flera månader hade terroriserat och till slut drivit stackars mamma över gränsen. Men det är ingen vacker tanke om Kevin, så den skippar vi.

Hur som helst så var det tur att 7-årige Kevin klarade av att döda mamma, innan han själv tappade andan för gott.

Sexåringen som sparkade iväg en pedofil likt Mel C i Spice Girls

Den 24 juni 1997 skrev Göteborgstidningen om 6-åriga Stacey i London:

”När sexåriga Stacey och hennes lillebror angreps av en pedofil gjorde hon som Mel C i Spice Girls.
Gav gubben en karatespark på smalbenet.
Gärningsmannen rusade skräckslagen från platsen.

Lilla Stacey Pennington hyllas i dag som hela Englands hjältinna. Hon kommer troligen att belönas med medalj av polisen.
– Mel C i Spice Girls är min idol så jag gjorde bara som hon brukar göra när den elake mannen försökte ta min bror, säger sexåringen till tidningen The Mirror. […]”

Staceys mamma Julie sa:
”- Stacey beundrar Spice Girls men jag har sagt åt henne tusen gånger att sluta öva sparkar på sin lillebror. Men nu får man väl vara glad för det…”

Polisen efterlyste den misstänkte pedofilen, och de sa att ”Stacey är en mycket djärv flicka.”

Och den mesige pedofilen satt väl hemma och slickade sina sår, som man brukar säga.
Om det verkligen var en pedofil och inte bara nån stackars harmlös idiot som inte lärt sig att aldrig tilltala främmande barn och försöka ge dem något. Men den tanken förtar Staceys insats, så den skippar vi.

Hursomhelst så var det tur att Stacey hade våldet i sig och inte tvekade att sparka, innan hennes lillebror och hon själv blev pedofiloffer.
Närliggande stoff:
– ”Våldet mellan barn 0-14 år mörkas, har ökat flera tusen procent”.
– ”Lista: Barn som dödar”.


 

Våldet mellan barn 0-14 år mörkas, har ökat flera tusen procent

I Sveriges officiella kriminalstatistik kan medborgarna inte längre se antalet uppklarade misshandelsbrott mellan barn 0 till 14 år. De uppgifterna plockades bort efter att våldet hade ökat med tvåtusen (!) procent. Vi tar en titt.

Rubriker: Tvåtusen procents ökning. Misshandel mot barn 0-14 år där den misstänkte är 0-14 år. Misshandel mot barn 0-6 år där den misstänkte är 0-14 år. Om källorna.

Tvåtusen procents ökning

Antalet uppklarade* misshandelsbrott mellan barn i åldrarna 0 till 14 år ökade från 108 fall år 1983 till 2425 fall år 2009 (se diagram ovan). En ökning* med över 2000 procent. (1906 % per capita).

Några år senare fortsatte troligen den kraftiga ökningen, efter en nedgång fram till år 2013. Men vi vet inte säkert, eftersom Brå* slutade redovisa de uppgifterna år 2014. (Anm: det är Brå som ansvarar för den officiella kriminalstatistiken, på uppdrag av regeringen).

Så hur är det i NUTID med våldet bland dina och våra kära små barn? (Dvs fr.o.m. år 2014?)
Har misshandelsbrotten fortsatt öka mellan 0-14-åringar de senaste tio åren?
Hur är det med barns misshandel mot barn 0-6 år? Och barns misshandel mot barn 0-14 år?
Eller med andra ord: har antalet såna fall som kommer till polisens kännedom ökat de senaste tio åren? Ja, det pekar åt det hållet.


Innan ovanstående frågor besvaras mer ingående så kollar vi ett exempel på åldersfördelningen bland brottsmisstänkta barn 0-14 år. Det gäller dock samtliga brott, inte enbart barns misshandel mot barn, och uppgiften är från år 2012 (källa Brå).
Av det årets 5704 brottsmisstänkta barn i åldrarna 0-14 år så var åldersfördelningen enligt följande:

 • 72 procent av de misstänkta gärningspersonerna var 13-14 år.
 • 14 procent var 12 år. (=ca 800 st).
 • 14 procent var 11 år eller yngre. (=ca 800 st).
 • De yngsta brottsmisstänkta var fem år gamla.

(Man får tänka på att inte jämställa så unga brottsmisstänkta med vuxna brottsmisstänkta gällande konsekvenstänk, motiv osv. Barn är ju bara barn, så att säga).
Anm: detta är enda exemplet (på åldersfördelning) som kunde hittas hos Brå.


Misshandel mot barn 0-14 år där den misstänkte är 0-14 år

Om man i nutid (år 2022) vill veta om antalet misshandel mellan barn 0-14 år har fortsatt att skena iväg uppåt eller inte, så blir det som sagt frågetecken från och med år 2014. Men sannolikt har ökningen fortsatt fram till nutid trots minskningen åren 2012-2013 (visas längre ner på denna sida).

Diagram #1 ovan: antal UPPKLARADE misshandel mot barn 0 till 14 år, där misstänkta gärningspersoner är 0 till 14 år.
Åren 1983 och 1993, källa SCB*. Åren 1995-2013 (och luckan 2014-2021), källa Brå.

Vi ser en kraftig uppgång från 1980- till 1990-talet (det rapporterades år 1994 i massmedia med viss oro*, det ansågs ”förskräckande”).
Och därefter har vi en ännu större ökning fram till omkring 2009 (som märkligt nog inte alls tycks ha omtalats i tryckt media).
Anm: mellan 1980 till 2009 ökade Sveriges folkmängd med <13 procent, det är marginellt i jämförelse med den tvåtusenprocentiga ökningen av antalet sådana fall.

 • Angående felet år 2000 (och eventuellt även åren 2001-2003), citat från Brå:
   ”Under år 2000 skedde en omläggning av de datasystem som levererar underlag till brottsstatistiken. Detta har bland annat fått konsekvenser för statistiken över uppklarade brott.”
 • Angående luckan utan data år 2014 och framåt, citat från Brå:
  ”Som ett led i att målgruppsanpassa och kvalitetssäkra produkterna i brottsstatistiken publicerar Brå från och med helåret 2014 ny statistik […] I och med revideringen utgår redovisningarna av antalet uppklarade brott respektive tekniskt uppklarade brott.”.
  (Uppgiften om ”misstänkt gärningsperson <15 år” ingick i ”tekniskt uppklarade brott”, och försvann därför också, min anm).

Komplettering: även under första halvåret 2014 finns det statistik (med gärningsperson 0-14 år), det framgår inte i diagrammen på denna sida. Under första halvåret 2014 var det 506 misshandelsfall, vilket indikerar att totala antalet fall år 2014 kan varit fler än föregående år. Dvs att antalet återigen ökade, strax innan Brå / regeringen dolde den typen av statistik.

Den som är lite konspiratoriskt lagd eller har foliehatten på, kan av det ovanstående till synes stympade diagrammet få intrycket att några politiker e.dyl. har härjat i statistiksystemet för att försöka trolla bort den kraftiga våldsutvecklingen mellan barn. Förklaringen från Brå är förstås en annan* (se mer i sidfoten).


Ett sätt att få en hint om våldsutvecklingen efter år 2013 är att titta på antalet ANMÄLDA brott av den typen (dvs ännu inte handlagda/utredda brott, ingen misstänkt gärningsperson ännu):

Diagram #2: Antal ANMÄLDA brott av typen misshandel mot barn 0-14 år (gärningspersoner alla åldrar). År 1981 till 2020, källa Brå.

Hela kurvan för anmälda brott är kraftigt stigande, vid år 2013 avstannar ökningen och sjunker en aning, vilket överensstämmer med diagram #1 vid år 2013 (som gäller uppklarade brott), sedan stiger det igen. (Den lilla sänkningen år 2020 beror troligen på covid-pandemins restriktioner).

Jämförelsen av diagrammen leder till antagandet att sänkningen år 2013 i diagram #1 för uppklarade brott bara var tillfällig, och att barns våld mot barn fortsatte öka efter år 2013. Kanske till uppåt tretusen procents ökning, sedan 1980-talet.
(I det antagandet ingår även antagandet att fördelningen mellan olika åldrar bland samtliga gärningspersoner inte förändrades drastiskt efter år 2013).

Ökningen i statistiken kan som sagt bero på en kombination av att våldet mellan barn faktiskt har ökat, och att folk genom åren har blivit alltmer benägna att göra polisanmälan.

Misshandel mot barn 0-6 år där den misstänkte är 0-14 år

Nedan visas motsvarande uppgifter för brottsoffergruppen 0 till 6 år (istället för 0-14 år).

Diagram #3, ovan: antal UPPKLARADE misshandel mot barn 0 till 6 år, där misstänkta gärningspersoner var 0 till 14 år. Åren 1995 till 2013 (och luckan 2014-2021), källa Brå.

Och så jämför vi med antalet ANMÄLDA brott (ej ännu handlagda/utredda):

Diagram #4, ovan: antal ANMÄLDA brott av typen misshandel mot barn 0-6 år (gärningspersoner alla åldrar). År 1981 till 2020, källa Brå.

Trenden överensstämmer ganska bra med diagram #3, inklusive den tillfälliga dippen vid år 2013.
Så även för brottsoffergruppen 0 till 6 år verkar antalet misshandelsfall ha ökat ytterligare under de senaste tio åren.


Om källorna

Underlaget till diagrammen ovan kommer mestadels från Brå. Uppgifterna om åren 1983 och 1993 kommer från SCB via media* från 1994 (se fotnot).

Statistik över Uppklarade brott, misshandel mot barn, där antalet misstänkta gärningspersoner 0-14 år framgår, är inte särskilt lättillgängligt hos Brå. (Finns inte som diagram).
De uppgifterna ligger i 19 stycken Excel-filer*, en fil för varje år 1995 till 2013.
Anm: i Brås material är åldrarna uppdelade på 0-6 år och 7-14 år.
Anm2: där finns även data för första halvåret 2014 (är inte utsatt i diagrammen ovan). Antalet det halvåret var totalt 506, dvs mer än hälften av föregående år 2013 vilket antyder en ökning för hela år 2014.

Motsvarande statistik fr.o.m. 2014 finns också i excelfiler (”Handlagda brott”). Men där saknas alltså statistik med antalet misstänkta gärningspersoner yngre än 15 år.

Statistiken över Anmälda brott, misshandel mot barn, hittas i Brås online sökfunktion* ”Databas över anmälda brott”, där man kan välja sökkriterier och få fram en tabell med siffrorna, eller presenterat i ett diagram.
Där finns data fr.o.m. år 1981 (för brottstypen misshandel mot barn). Men det är enbart Anmälda brott, och där finns inte heller statistik över antalet misstänkta gärningspersoner 0-14 år.
Deras diagramfunktion har dock vissa brister så därför har egna diagram gjorts ovan även för anmälda brott.
* ”Uppklarat brott” innebär att det anmälda brottet har handlagts och avslutats av polisen (med eller utan misstänkt gärningsperson eller lagföring). Sedan år 2014 kallas det ”handlagt” brott.
I ovanstående fall med barns misshandel mot barn så har ärendena avslutats därför att den misstänkta gärningspersonen inte var straffbar (straffmyndig) och därmed inte kan lagföras, dvs personen var yngre än 15 år. (Ärendet har därefter övergått till sociala myndigheter).

* Brå och SCB: Statistiska centralbyrån ansvarade för Sveriges officiella kriminalstatistik fram till 1994-1995 då det övertogs av Brå, Brottsförebyggande rådet.

* Ökningen ca 2000 % åren 1983-2009 blir 1906 % per capita.

* Den stora ökningen från 1983 till 1993 rapporterades bl.a. i Expressen 1994-11-02, citat:
”Statistiska centralbyråns kriminalstatistik visar det tydligt: barn misshandlar barn. Fallen blir fler och fler. 1983 var antalet uppklarade misshandelsfall där såväl gärningsmannen som offret var under 15 år 108.
I fjol, tio år senare, var motsvarande siffra 633.
Ser man på samtliga misshandelsfall där gärningsmännen är under 15 år och offrets ålder kan vara högre, är siffrorna lika förskräckande:
1990 anmäldes 536 fall till polisen. 1993 anmäldes 1 003 fall.
– Och det enda vi kan säga med säkerhet för 1994 är att kurvan fortsätter brant uppåt, säger forskaren Torbjörn Israelsson vid SCB.”.

* Om omläggningen 2014 hos Brå:
planeringen inför den stora omläggningen inleddes troligen flera år innan det nya systemet sjösattes år 2014. Ändringarna innebar bl.a. att statistiken från och med redovisningsåret 2014 omfattar samtliga anmälda brott där ett beslut har fattats under året, istället för som tidigare ett urval av de beslutade brotten. Numera ingår även direktavskrivna brott.
Man ersatte benämningen ”uppklarade brott” med ”handlagda brott”, det kan anses tydligare eftersom uttrycket ”uppklarade brott” kan missuppfattas som ”personuppklarade brott” (att någon har lagförts).
Och man tog bort beslutstyper som exempelvis ”misstänkt <15 år”, som ingick i ”tekniskt uppklarade brott”.

Av de som före 2014 benämndes som olika typer av ”uppklarade brott” finns endast kvar ”personuppklarade brott”, som omfattar lagförda personer med minst 15 års ålder.
Nåt annat skäl att ta bort redovisningen av beslutstypen ”misstänkt <15 år” har inte framkommit.

* Excel-filer för Uppklarade brott 1995-2013 (med misstänkt gärningsperson 0-14 år):
bra.se/statistik/kriminalstatistik/handlagda-brott.html
(längst ned på sidan)
under rubriken ”Uppklarade brott, T. o. m. första halvåret 2014”.
Välj ”Tabeller – Slutlig statistik”, ”Uppklarade brott efter brottstyp och typ av beslut”.

Excelfil för första halvåret 2014, med misstänkt gärningsperson 0-14 år:
som ovan men under ”Tabeller – Preliminär statistik” (istället för Tabeller – Slutlig statistik).

* Excel-filer för Handlagda brott 2014-2020:
bra.se/statistik/kriminalstatistik/handlagda-brott.html
under rubriken ”Handlagda brott, Fr. o. m helåret 2014”.
Välj ”Tabeller – Slutlig statistik”, ”Handlagda brott efter om utredning har bedrivits eller ej och typ av beslut”.

* Brås sökfunktion ”Databas över anmälda brott”:
statistik.bra.se/solwebb/action/index

13-årig flicka mördade gravid kvinna, och skar ut fostret (som överlevde)

Här är ett extra gruvligt mord som inträffade i oktober 2019, med både nytt liv och ond död som ingredienser, där även en bebis kom till världen. Utfört av en trettonårig flicka i Porto Velho uti landet Brasilien.

Översikt

 • Offren: Fabiana Santana, 23 år, gravid i åttonde månaden.
  Och hennes 7-åriga son Gustavo.
 • Anstiftare: Catia Rabelo, 35 år, uppges vara hjärnan bakom mordet på Fabiana.
 • Mördarna: Fabianas syster 13 år. Och möjligen Catias 15-åriga son.
 • Tid: 18 oktober 2019. Polisen hittade kropparna 21 oktober.
 • Om fyndplatserna: Fabianas kropp var grunt nedgrävd/övertäckt. Gustavos kropp flöt i en damm i närheten.

Bild ovan: Fabiana och Gustavo.

Händelseförlopp enligt tidigaste rapporteringen

Media rapporterade drygt en vecka efter mordet ungefär så här.

Catia planerade att Fabianas 13-åriga syster skulle döda Fabiana, plocka ut barnet ur hennes kropp och överlämna det till Catia.
Anledningen var att Catia dejtade en ”guldgrävare” och fejkade en graviditet för att få honom att gifta sej med Catia. Hon behövde därför ett nyfött barn. Media skriver att det ”påstås” att Catia erkänt anstiftan till mord.

Den trettonåriga systern slog ihjäl Fabiana med ett järnrör, och skar ut barnet med kniv. Enligt media har rättsläkare sagt att Fabiana kan varit vid liv när fostret skars ut. I vilken mån Catias femtonåriga son medverkade framgår inte, men han misstänktes också för mord.

Fabianas 7-årige son Gustavo blev stenad och drunknade i en damm.

Catia.

Den 13-åriga flickan uppges ha erkänt mord. MEN också berättat att orsaken till mordet var att hon blivit utsatt för sexuellt övergrepp av Fabianas pojkvän, men att Fabiana inte hade trott på detta och istället behandlat lillasystern illa.

Om brottet var planerat så vad det dåligt planerat. Fabianas kropp täcktes över i en grund grop. Gustavo fick ligga kvar i dammen.
Tre dar senare hittades kropparna, och kort därefter greps flickan, Catia och hennes son.

Det brutalt födda barnet påträffades vid liv hemma hos Catia. Vikten var 1,8 kg.

Så hur går det ihop? Fick Catia reda på att lillasystern var arg på storasyster Fabiana och hennes pojkvän, och utnyttjade det för att övertyga Fabianas lillasyster att mörda Fabiana och skära ut barnet? Så att Catia skulle kunna lura sin pojkvän att gifta sej?

Några fler resultat från polisutredningen eller en rättegång tycks inte offentliggjorts ännu.
Eftersom de uppgifter som hittills framkommit offentligt (februari 2020) härrör från kort tid efter morden, så kan man misstänka att händelseförloppet inte var klarlagt ännu med nån större precision. Och att media själva fyllt i luckor, dragit slutsatser eller missförstått vissa detaljer.

Steget är långt från att ilsket slå nån i huvudet till att skära ut ett levande foster. Var det verkligen så det gick till, kan man undra.

Alternativt händelseförlopp

Ett annat händelseförlopp skulle kunna vara enligt följande beskrivning där lillasystern inte var involverad i nån plan att döda storasystern:

Den 13-åriga lillasystern var arg på storasyster Fabiana (pga sexuellt övergrepp, se ovan). De börjar bråka och slåss, ett järnrör används som tillhygge mot huvudet. Fabiana skadas och blir liggandes på marken. Fabianas 7-årige son dyker upp och försöker försvara mamma, då jagas han ut i en närliggande damm där han drunknar, efter att fått stenar kastade på sej.

Våldet mot Fabiana utlöser prematur förlossning, dvs barnet föds för tidigt, med störtförlossning. Till sist ligger Fabiana till synes död på marken, blodig med nyfödd levande bebis i navelsträng.

Panikslagen ringer 13-åringen en bekant Catia för hjälp, hon vågar inte kontakta ambulans men vill inte lämna bebisen att dö. Catia erbjuder sej då att ta hand om barnet. Catias femtonårige son kommer till platsen, de kapar navelsträngen med kniv, enligt anvisningar från Catia.

Fabianas kropp täcks över i en grund grop. Gustavo får ligga kvar i dammen.
Tre dar senare hittas kropparna, och kort därefter grips flickan, Catia och hennes son.
Och bebisen påträffas levande.

Ovanstående alternativa händelseförlopp saknar anstiftan till mord och beskriver istället ett bråk som urartade till dödligt våld, störtförlossning samt ytterligare galenskaper för att hantera situationen.

Eftersom döden orsakades av barn…

…så är det väl tveksamt om alla detaljer nånsin kommer att offentliggöras. Vi får se om ”facit” uppenbarar sej så småningom.
Mera:
thesun.co.uk/…/teenager-sister-pregnant-baby-womb. (29 okt 2019)
dailymail.co.uk/…/Girl-13-bludgeons-pregnant-sister-death….

Saxmordet i Hovsjö, Södertälje, 2001

11-årige Tobias Lindquist dödades med en sax, i en skogsslänt invid en väg nära bostaden i Hovsjö, Södertälje år 2001. Nästan fyrtio hugg ändade hans liv. Här visas vad dåvarande polisutredningen kom fram till. Och vad som hände arton år senare.

Tobias.

Tobias hittades död på eftermiddagen onsdag 30 maj 2001, i en skogsslänt ett par meter från en väg, bakom en gatusandlåda, några hundra meter från sitt hem i Hovsjö. Ena halvan av en sax satt instucken i tinningen. På huvudet, halsen och överkroppen fanns närmare fyrtio sticksår.

En klasskompis, här kallad MGM, som tycks haft en psykisk störning, hade kommit hemrusande till sin mamma och sagt att han hittat Tobias och skadat sig i handen då han försökt dra ut saxen. Skadan lär varit så allvarlig att handen måste opereras.

Efter fem veckor och många förhör erkände MGM att han dödat Tobias. MGM uppgav att han och Tobias bestämt sig för att brevväxla under sommaren, och de hade därför tagit en sax ur skolans klassrum och delat saxen i två delar för att kunna sprätta breven.

Ur ett gärningsmannaperspektiv är mordplatsen illa vald med hög upptäcksrisk. Strax intill finns en bilväg, en stig några meter inåt skogsslänten, samt bostadsområdet inom hundra meters avstånd.

Tre bilder ovan, bild 1: på väg ned mot bostadsområdet, med den blå gatusandlådan till vänster (där Tobias hittades några meter in i skogsdungen).
Bild 2 och 3 ovan: på väg åt motsatt håll, från bostadsområdet upp mot kurvan före vägkorsningen. Stigen som leder in bakom mordplatsen kan skönjas (till höger).

Karta ovan: mordplatsen är markerad med röd ring, vid kurvan på Kvarstavägen. Bostadsområdet ligger strax intill, längs Kvarstavägen. Skolan är på 5-10 minuters gångavstånd, liksom Hovsjö centrum som lär ligga nära kyrkan.
Tobias uppges ha lämnat skolan vid halvtre-tiden, och hittades (av vuxna) cirka en timma senare.

Mediekampanj friade MGM från misstankar 18 år efter mordet

År 2001 kom polis och åklagare fram till att Tobias klasskompis var gärningspersonen. Men av hänsyn till den låga åldern tvingades inte pojken till rättegång med bevistalan.
Fallet ansågs löst utan rättegång, och pojkens namn och identitet hölls skyddad från offentligheten. Vilket är vanligt för brottsmisstänkta barn under 15 år. (Det är dock inte okontroversiellt, det finns en del som hävdar att brottsmisstänkta barn alltid ska ställas inför rätta (med bevistalan) vid grova brott, för att undvika att skuldfrågan överlåts åt polis och åklagare. Men risken med rättegång är att barnet utsätts för ytterligare obehag och trauma, särskilt om det blir fällande dom, även om inget straff utdelas i en bevistalan.

De senaste två åren (våren 2017 till mars 2019) har det förekommit en del märkliga turer i detta fall. Det föregicks av det väldigt medieuppmärksammade Kevinfallet, som i dess slutskede följdes av saxmordfallet. I båda fallen var massmedia ledande, med rättsväsendet i släptåg.

Och även i saxmordfallet avfördes till slut MGM från polisutredningen, arton år efter mordet.
MGM återtog sitt erkännande (september 2017).
Dock är bevisläget detsamma som tidigare. Men enligt den senaste åklagarens granskning är MGM numera varken misstänkt eller icke misstänkt, händelseförloppet är inte tillräckligt klarlagt. Ja ungefär så uttryckte sig faktiskt den senaste av fyra (!) åklagare efter senaste granskningen som offentliggjordes i mars 2019. Den åklagaren gjorde en annan bevisvärdering och gick därmed tvärt emot de tre föregående åklagarna.
* Om bevistalan: aklagare.se/ordlista/b/bevistalan”.

Anm: saxhalvorna på bilden överst i detta inlägg kommer inte från detta fall.

Barns våld mot barn

Här visas diverse uppgifter och (äldre*) statistik om våld mellan barn.

MAN KAN ana att antalet fall med dödligt våld mellan barn är högre än vad som är känt för allmänheten. T.ex. därför att det inte blir nån rättslig påföljd för de gärningspersoner som är yngre än 15 år och därmed inte straffmyndiga, dvs som inte har uppnått straffbarhetsålder.
Eller som fallet med fyraåringarna i Norge 1992 som tystades ned av myndigheterna, men råkade avslöjas två år senare i ett annat sammanhang.

Liknande gäller icke-dödligt våld mellan barn. Och där finns även ett mörkertal för våld som inte anmäls.

Dödligt våld mellan barn

 När ett barn utövar dödligt våld mot ett annat barn så är det oftast mot någon barnet känner, t.ex. en lekkamrat.

 Barn har inte samma konsekvenstänkande som vuxna och samma förmåga till bedömning av risker. Barn har sämre empatisk förmåga och inser inte människokroppens bräcklighet.
Dock, många barn har sett döda djur och vet att även människor dör.

 Orsaken till dödligt våld mellan barn kan vara en lek som går för långt och leder till en olyckshändelse. Det kan handla om barn som inte lärt sig att sätta gränser och hantera sin aggressivitet på grund av en torftig social miljö. Eller så är det ett barn med ett genetiskt arv som gör att det har svårt att hantera impulser och aggressivitet.

 Barn med lättväckt aggressivitet, sämre impulskontroll, och kanske dessutom föräldrar med egna problem, har större risk att begå allvarliga våldshandlingar.

Barn måste inte ha en psykisk störning för att bli våldsamma. En lek kan gå snett även för friska barn.

Icke-dödligt våld mellan barn

Misshandel mellan barn är betydligt vanligare än dödligt våld mellan barn.
Uppgifter från 1994, Sverige:

”Statistiska centralbyråns kriminalstatistik visar det tydligt: barn misshandlar barn. Fallen blir fler och fler. 1983 var antalet uppklarade misshandelsfall där såväl gärningsmannen som offret var under 15 år 108. I fjol, tio år senare, var motsvarande siffra 633.
Ser man på samtliga misshandelsfall där gärningsmännen är under 15 år och offrets ålder kan vara högre, är siffrorna lika förskräckande:
1990 anmäldes 536 fall till polisen. 1993 anmäldes 1 003 fall.

– Och det enda vi kan säga med säkerhet för 1994 är att kurvan fortsätter brant uppåt, säger forskaren Torbjörn Israelsson vid SCB.
Vid SCB understryker man att en del av ökningen säkert beror på en större medvetenhet hos föräldrar och därmed en större benägenhet att anmäla fallen till polisen.
– Men det här är i vilket fall som helst bara en del av det totala antalet. Här finns ett mörkertal, säger Torbjörn Israelsson.”

Ett ansenligt antal våldbrottsutredningar läggs ned, där gärningspersonen är barn under 15 år. Uppgift* från 2011, Sverige:
”Allt fler anmälda våldsbrott läggs ned på grund av att den misstänkte gärningspersonen är under 15 år. Förra året (2010) lades 3320 brottsutredningar ner på grund av den orsaken, en ökning med 16,5 procent jämfört med år 2005. Siffrorna är svåra att tolka, eftersom ökningen kan bero på ökad anmälningsbenägenhet.”

Barns utsatthet för icke-dödligt våld, totalt

Om vi avviker något från rubrikämnet och tittar på misshandel (inklusive grov) mot barn där gärningspersonens ålder inte är angiven (kan vara vuxen eller barn), så framgår det hur utsatta barn är för våld i landet Sverige.

År 2010 till 2014, mot barn 0-6 år*:
2550, 2900, 3231, 3261, 3797 fall.

År 2010 till 2014, mot barn 7-14 år*:
9054, 9293, 8814, 8780, 9866 fall.

Under 2014 anmäldes alltså över trettontusen fall av våld mot barn 0-14 år, där misstänkte gärningspersonen uppges vara vuxen eller barn. (Gäller anmälda fall, inte uppklarade).
Utöver detta tillkommer de fall som aldrig anmäls.


Fall där barn misshandlar barn kommer alltså vanligen inte till medias och allmänhetens kännedom p.g.a. sekretess. Och för att en del fall inte polisanmäls.


Mera:

– ”Lista: Barn som dödar”.
– ”Silje fem år, dödad av sexåringar”. (Norge).
– ”Fyraåringar dödade liten pojke”. (Norge).


Uppgifterna ovan kommer från en rad källor, bland annat några från kriminologen Mikael Rying. Statistiken för 2010-2014 kommer från Brå.
* Övriga statistikuppgifter i detta inlägg har ytterligare några år på nacken, eftersom det f.n. inte tycks finnas någon lättillgänglig senare statistik som även omfattar åldern på gärningspersonen.

Fyraåringar dödade liten pojke

Yngsta (här kända) gärningspersonerna bland barn som dödat barn är endast fyra år. Sådana händelser kan vara mer än vad man vill att att folk ska veta.

Två fyraåriga flickor misshandlade en fyra veckor gammal pojke så hårt att han avled. De två flickorna hade först bitit pojken över hela kroppen. Därefter slet den ena flickan ut pojken ur barnvagnen och slog huvudet mot marken så att det uppstod stora huvudskador.

Den rysliga händelsen inträffade i östra Norge i maj 1992. Det tystades ner av myndigheterna, men ett par år senare blev det känt för allmänheten genom en rapport som gavs ut om verksamheten vid det rättsmedicinska institutet i Oslo.

En av de 4-åriga flickorna hade tidigare visat aggressivt beteende mot dockor. Och hon lär haft en besvärlig uppväxt.

Rättsläkaren som obducerade barnet sade i en intervju 1994 att en handfull fall av den typen har ägt rum i Norge under den senaste generationen.

Mera:
Lista: Barn som dödar.
Barns våld mot barn.


Källor: Svenska Dagbladet 1994-10-20, Expressen 1994-10-20, GP 1994-10-20, Aftonbladet 1995-01-02.
Bilden ovan har inget med detta fall att göra.

Silje fem år, dödad av sexåringar

På vår gruvliga odyssé bland mord- och dödsfall som sticker ut från mängden, har turen kommit till ännu ett av de sällsynta fall där barn dödar barn.

15 oktober 1994 hittades femåriga Silje Redergård död i snön på en fotbollsplats, vid Trondheim i Norge. Hon var misshandlad och halvnaken.

Eftersom Siljes kläder var avtagna misstänkte man sexuellt våld.

Men det visade sig att gärningspersonerna var tre pojkar i sexårsåldern* som var lekkamrater till Silje. Barnen uppges ha lekt i snön när pojkarna av okänd anledning gav sig på Silje med sparkar och slag, och med stenar som tillhyggen. Därefter hade de klätt av henne och lämnat henne liggandes naken i kylan.

Orsaken till våldet mot sin lekkamrat tycks aldrig kunnat klarläggas. De 6-åriga pojkarna sa att de hade slagit henne tills hon slutade gråta. Och att de tagit av henne kläderna för att de trodde hon sov.

En av sexåringarna lär sagt till sin mamma:
“Vi dödade henne inte,
vi är alldeles för små för det”
.

Mera:
Lista: Barn som dödar
Barns våld mot barn.

——————————————————
* En källa uppger att gärningspersonerna var tre pojkar i åldrarna 4-, 5- respektive 6 år (Aftonbladet, 1998-09-06, finns ej på nätet).
Bilden överst i inlägget är Silje 5 år.
Mera: ”The Norway town that forgave and forgot its child killers” (theguardian .com, 2010).