Barnadråp – Endast för kvinnor

Barnadråp är när en mor dödar sitt barn vid barnets födelse eller vid en senare tidpunkt, om det bedöms att modern var ”i upprivet tillstånd eller i svårt trångmål” (t.ex. en förlossningspsykos eller förlossningsdepression) på grund av nedkomsten.

Barnadråp är straffrättsligt en lindrigare variant av mord och dråp, max fängelsestraff för barnadråp är 6 år*.

Längsta utdömda fängelsestraffet hittills i Sverige för barnadråp är tre år, och det har inträffat i två fall:
2002 i Nacka (2 barn) och 2004 i Uppsala (1 barn). I båda de fallen hade det nyfödda barnet placerats i en plastpåse och gömts undan.

Gällande Nacka 2002 så hade kvinnan fött hemma år 1993 och 1999. De två spädbarnen låg i varsin plastpåse i kvinnans frys. De hade blivit strypta en timma efter födseln.

Ett annat fall som sticker ut gäller en läkare i Nyköping, hon dömdes år 2012 (för barnadråp) till rättspsykiatrisk vård. Läkaren hade skurit sin två månaders pojke i halsen så att han förblödde. Hon hade även skurit sig själv. Läkaren bedömdes ha haft en förlossningspsykos. Hon fick behålla sin läkarlegitimation. (Ivo ansåg att legitimationen skulle dras in, HSAN tyckte tvärtom).


Statistik från Brå, gällande barnadråp i Sverige åren 2000 till 2021*:

  • 46 barnadråp polisanmäldes åren 2000 till 2021*. I genomsnitt drygt två per år.
  • 5 av dem ledde till åtal.
  • I 16 av fallen som lades ner UTAN misstänkt gärningsperson* kan orsaken varit t.ex. att det upphittade döda spädbarnets mamma inte kunde spåras.
  • I 12 av fallen som lades ner MED misstänkt gärningsperson* kan orsaken varit t.ex. självmord.

Det finns andra fall (med dödade spädbarn) där kvinnan åtalades för mord, men där rätten istället dömde för barnadråp.
* Barnadråp, enligt 3 kap. 3 $ i brottsbalken:
riksdagen.se/sv/svensk-forfattningssamling/brottsbalk…
”Dödar kvinna sitt barn vid födelsen eller eljest å tid då hon på grund av nedkomsten befinner sig i upprivet sinnestillstånd eller i svårt trångmål, dömes för barnadråp till fängelse i högst sex år.”

* I Brå:s statistik för åren 2000-2021 så saknas det uppgift för två av de åren (2019 och 2020).

* Fr.o.m. år 2021 har Brå ändrat upplägg, nu är det inte längre uppdelat i Med- och Utan misstänkt gärningsperson.

* 16 av fallen, återfinns i statistiken t.o.m. år 2020 under ”Utan misstänkt”, ”Övrigt”.
* 12 av fallen, återfinns i statistiken t.o.m. år 2020 under ”Med misstänkt”, ”Övrigt”.

Bilden överst (barnhand):Michal Jarmoluk”.