Dödshot från islam och 5 andra skäl att neka koranbränning*

Idag (21 april 2022) släppte NCT* (Nationellt centrum för terrorhotbedömning) sin ”Helårsbedömning för 2022” där de berättar vad de anser är största terrorhoten mot Sverige:

”Terrorattentatshotet mot Sverige under 2022 kommer främst från aktörer som motiveras av en våldsbejakande högerextremistisk eller en våldsbejakande islamistisk ideologi.”

Enligt NCT är alltså de två största terrorattentathoten mot Sverige:

  • Våldsamma högerextremister.
  • Våldsamma islamister (våldsbejakande muslimer som är politiskt engagerade).

Här kan man inte undgå den socialdemokratiska gängledaren och statsministern Magdalena Andersson som bara pratar om högerextremister och blundar för islamister. På sin Facebook skrev hon (20 april 2022): ”Både högerextremister och de kriminella gängen vill skapa oro och splittring i Sverige.” Hon nämner inte islamister.

Självklart kan det funnits våldsbejakande muslimer eller islamister i påskhelgens upplopp, med religiösa/politiska motiv, bland dom som försökte skada och döda poliser med stenar och brandbomber. Det är t.o.m. sannolikt att det var så eftersom upploppen triggades av en bränd koranbok.

På tal om koranbränning så skriver NCT att terrorhotet kan öka av händelser som upplevs som kränkande för muslimer och islam:

”I fall där Sverige förknippas med händelser som kan upplevas som kränkande mot muslimer eller islam ökar troligen hotet för ett inspirationsdrivet terrorattentat.”

Även förra året (2021) pekade NCT på faran med händelser som kan upplevas som kränkande för muslimer. Ur NCT:s bedömning för år 2021:

”Om fler upplevda kränkningar av islam utförs i Sverige och västvärlden under 2021 kommer det troligen att ha en förstärkande negativ påverkan på terrorhotet mot Sverige.”

”Sverige har under 2020 pekats ut i internationell våldsbejakande islamistisk propaganda som ett land där kränkningar av islam tillåts. Det bidrar till att Sverige och svenska intressen utomlands betraktas som ett legitimt mål för terrorattentat av våldsbejakande islamister även under 2021.”

I år (2022) är alltså inte första gången som Sverige anklagas för att tillåta kränkningar av islam.

NCT anser att ”händelser som kan upplevas som kränkande mot muslimer eller islam” ökar risken för terrorattentat i Sverige. Det kan vara ett argument för att inte tillåta fler demonstrationer med koranbränningar* (om det inkommer fler ansökningar om såna demonstrationer).

Sex skäl att neka tillstånd* för demonstration med koranbränning (det påstås inte att det är bra skäl)

  1. Terrorattentathotet från islamistiska extremister kan öka.
    Med andra ord: hot om våld övertrumfar yttrandefriheten.
  2. Förhindra att polisens resursbrister blottläggs IGEN.
  3. Förhindra att S + Mp,C,L,V:s stora misslyckande blottläggs IGEN.
  4. Det är INHUMANT att kritisera en religion som är så självsvag att den inte tål kritik. En religion där anhängarna blir blodtörstigt loco av några enstaka brända böcker eller några teckningar föreställande profeten Muhammed.
  5. Skaffa skäl genom att: åtala och döm Paludan för hets mot folkgrupp. Eller låt HD fastställa att koranbränning rent allmänt ska betraktas som hets mot folkgrupp (glöm då inte att även förbjuda bildvisning, se punkt 6 nedan).
  6. Skaffa skäl genom att: ändra yttrandefrihetsgrundlagen så att koranbränning förbjuds. Passa då på att samtidigt förbjuda visning av bilder, karikatyrer, rondellhundar m.m. som påstås föreställa den islamiska profeten Muhammed. (Så att inte en ny Lars Vilks eller Kurt Westergaard dyker upp och söker tillstånd för bildvisning).

Ett problem med skäl 1 är att då utpekas (vissa) muslimer som ett hot mot Sverige. Det skulle säkert upplevas som obehagligt och inte politiskt korrekt.
Skäl 2 har fördelen att svenska folket slipper påminnas om att polisen inte klarar sitt uppdrag att upprätthålla ordningen.
Skäl 3 har fördelen i detta valår att svenska folket slipper påminnas om att de fem vänsterpartierna under de senaste åren har misslyckats med att tilldela polisen tillräckliga resurser.
Skäl 5 och 6 (som kräver visst förarbete) har fördelen att det blir lätt för polisen att neka demonstrationer, men nackdelen att svensk yttrandefrihet inte längre är värd namnet.
Samtliga skäl 1-6 medför att yttrandefriheten sätts ur spel.


Ett alternativ kan vara att neka tillstånd för den sökta platsen och istället anvisa EN ANNAN PLATS. Som man gjorde i Göteborg tidigare i år (februari 2022).
Det platsbytet anses av Göteborgspolisen vara orsaken till att det inte blev våldsamma upplopp den gången.
Även detta alternativ inkräktar på yttrandefriheten.

Ett helt annat, mer förebyggande alternativ är att alla islams anhängare, muslimer och islamister, sprider ickevåld-budskap bland islams anhängare. Så att lättkränktheten och våldsbenägenheten ersätts med sund självdistans och glimten i ögat.Mera ur NCT:s bedömning för 2022, angående terrorhotet från våldsbejakande islamister:

”Sannolikt är den våldsbejakande islamistiska miljön störst i antal i Sverige.”

”Av de miljöer som utgör ett terrorhot mot Sverige har den våldsbejakande islamistiska miljön sannolikt störst förmåga att finansiera våldsbejakande extremism och terrorism. Insamling och överföring av finansiella medel sker genom en blandning av legala och illegala metoder, tillika avancerade ekonomiska upplägg, som syftar till att direkt eller indirekt stödja misstänkt finansiering av terrororganisationer i utlandet och våldsbejakande extremism i Sverige.”

I NCT:s bedömning för förra året (2021, publicerad i mars 2021) bedömdes det största terrorhotet komma från den våldsbejakande islamistiska miljön. (I motsats till bedömningen för 2022 där NCT anser det största hotet komma från våldsbejakande högerextremister följt av våldsbejakande islamister).

Några citat från NCT:s bedömning för år 2021:

”Den våldsbejakande islamistiska miljön är sannolikt den största extremistmiljön i Sverige följt av den våldsbejakande högerextremistiska miljön. Det är möjligt att dessa miljöer kan komma att växa under 2021.”

”I september 2020 återpublicerades Mohammed-karikatyrerna av den franska satirtidningen Charlie Hebdo, vilket medförde att karikatyrkonflikten blossade upp på nytt. Om fler upplevda kränkningar av islam utförs i Sverige och västvärlden under 2021 kommer det troligen att ha en förstärkande negativ påverkan på terrorhotet mot Sverige.

”Den våldsbejakande islamistiska miljön är den extremistmiljö i Sverige som troligen har störst förmåga att generera pengar i Sverige, både legalt och illegalt, som sedan stödjer deras verksamhet i landet. Det handlar bland annat om aktörer och islamistiska organisationer med kopplingar till den våldsbejakande islamistiska miljön som mottar offentliga medel från svenska myndigheter.
Det är tveksamt om det finansiella stödet bidrar direkt till att stärka avsikt och förmåga att genomföra terroristbrott. Däremot möjliggör troligen det finansiella stödet indirekt att individer kan bibehålla sitt ideologiska engagemang och fortsätta att sprida sin ideologi. Långsiktigt kan det troligen fungera som en bidragande faktor till radikalisering och i nästa steg tillväxt i miljön.
Den våldsbejakande islamistiska miljön är sannolikt den extremistmiljö i Sverige som mottar mest ekonomiskt stöd från utlandet.”Mera:
– ”Blödande poliser och en undermålig regering”.
* ”neka koranbränning” i rubriken ovan syftar på att polisen har möjlighet att neka tillstånd för en allmän sammankomst (en demonstration eller manifestation).

* Tillståndet från polisen gäller demonstrationen / manifestationen (den allmänna sammankomsten). För att bränna en bok behövs inget tillstånd. Men när polisen ger tillstånd till en sådan sammankomst och sedan även försvarar brännaren mot attacker, så uppfattas det av en del som att polisen ger tillstånd till bränningen.

* Några länkar till Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT):
– ”sakerhetspolisen.se/ovrigt/pressrum/aktuellt/aktuellt/2022-04-21-bedomning-av-terrorhotet-for-2022.html

– ”sakerhetspolisen.se/kontraterrorism/nationellt-centrum-for-terrorhotbedomning.html